raty przez internet leasing przez internet

Strona główna

Strona główna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HTTP://WWW.ZONA-DESIGN.PL

[pobierz formularz reklamacyjny]     [pobierz formularz zwrotu]    [pobierz formularz odstąpienia od umowy]


§1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Zona-Design, widniejący pod adresem internetowym www.zona-design.pl (zwany dalej „Sklepem”), jest własnością spółki pod firmą ZONA design Luberda Sp. J. NIP: 552-16-72-242, KRS: 0000297110 wpisanej do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą w Białce, adres: Białka 539, 34-220 Maków Podhalański.

2.Dane Sklepu do korespondencji: Zona-Design Luberda Sp. J. Białka 539, 34-220 Maków Podhalański

3. Cennik umieszczony na stronie internetowej www.zona-design.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy. 

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep.

5. Zona-Design Luberda Sp. J. nie jest producentem oferowanych mebli.

6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem. 

7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i asortymentu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.           

 

§2. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym www.zona-design.pl  przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez stronę internetową www.zona-design.pl, telefonicznie pod numerami telefonu: 12 33-34-552 , 882 135 780 lub e-mailem pod adresem: sklep@zona-design.pl  - za wyjątkiem przerw technicznych .Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe. W zależności od dostawcy niektóre produkty dostępne są do samodzielnego montażu. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.zona-design.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Klienta, w jednej z form, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną oraz zaakceptowanie przez Klienta terminu dostępności zamówionego towaru.

5. O potwierdzeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez Sklep poprzez e-mail. Sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o przyjęciu zamówienia do realizacji, o dostępności zamówionego towaru oraz terminie i sposobie realizacji zamówienia.

6. Jeżeli Klient podał nieprawdziwe, niepełne będą błędne dane, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

7. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych imię i nazwisko oraz numeru telefonu lub email, umożliwiający pracownikom Sklepu weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

8. W przypadku składania zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki lub całości  wartości zamówienia.  Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu  zaliczki lub wpłaty całości na koncie Zona-Design Luberda Sp. J. W przypadku zamówień za pobraniem sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia email od klienta, gdzie znajduje się akceptacja terminów dostawy. Jeśli Klient niebędący Konsumentem w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, opłata wstępna/zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji,  które będą specjalnie dla Państwa sprowadzane, istnieje możliwość wysyłki każdego elementu osobno, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sklepu. Informacja o czasie realizacji zamówienia podana jest przy produkcie. Termin realizacji podany jest w dniach roboczych. Produkty dostępne w naszym sklepie dzielą się na kilka kategorii wysyłek:

a. Towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Wysyłka zamówienia realizowana jest w ciągu 1-2 dni. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach, stoły , komody, itp. wysyłane są niezwłocznie jednak termin wysyłki może ulec wydłużeniu. Sklep powiadomi klienta o dacie dostawy.

b. Produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni roboczych i wyżej . Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

c. Produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni roboczych lub wyżej. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

d. Produkty w przedsprzedaży - Produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni roboczych lub wyżej liczony od terminu dostępności podanego przy składaniu zamówień.Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

e. Produkt na zamówienie wysyłka  4 -14 tygodni lub wyżej – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.

Wszystkie podane terminy wysyłki to informacje przybliżone - każdorazowo po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, w celu potwierdzenia czasu realizacji lub potwierdzenia możliwości odbioru osobistego z naszego magazynu.

f. produkt w przedsprzedaży – Towar na zamówienie, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym. Termin dostępności widniejący w karcie produktu jest terminem dostępności w magazynie producenta. Do tego terminu trzeba doliczyć 7-21 dni na sprowadzenie go do magazynu Sprzedawcy i dostawę towaru do Klienta.  Termin dostępności jest widoczny na stronie internetowej przy produkcie. Termin ten  może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od oświadczenia woli złożonych w ramach „przedsprzedaży” w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności. Z tytułu anulowania zamówienia Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

Więcej szczegółów dotyczących dostawy znajduje się w linku. Prosimy o zapoznanie się. 

10. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od oferty zawartej na stronie sklepu), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Krzesła oferowane w naszym Sklepie wykonywane są na indywidualne zamówienie, co wyklucza możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrotu. 

11. W przypadku produktów na specjalne zamówienie lub niedostępnych w magazynie, jeżeli sprowadzenie zamówionego asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca informuje o terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary, których właściwości określa Klient na podstawie specjalnego zamówienia nie podlegają wymianie i zwrotom.

12. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

13. Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

14.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie za zamówienie , wyznaczonym przez Sklep ,   w wysokości wynikającej z umowy sprzedaży, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym  klienta , w wypadku bezskutecznego upływu tego terminu na dokonanie płatności , Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.491 kodeksu cywilnego .

15. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy (przesyłki zwrotnej do naszego magazyny) a także poniesienia kosztów ponownej dostawy, która będzie realizowana po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji. Towar nadany zostanie pierwszym możliwym transportem, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z klientem. Przy Standardowej paczce cena zaczyna się od 19 zł, przy większych gabarytach ( sofy, witryny, szafy, meblościanki, komody, przesyłki paletowe itp.) cena może sięgać od 69 do 500 zł. Koszty są uzależnione od ilości produktów w zamówieniu oraz od ich gabarytu.

 

§3. Terminy realizacji

 

1. W przypadku produktów dostępnych w magazynie wysyłka towaru realizowana jest w ciągu 1-2 dni  od daty zaksięgowania przelewu na koncie spółki pod firmą Zona -Design Luberda Sp. J. (na konto wskazane w §4.1), chyba że płatność następuje za pobraniem. W przypadku towaru na zamówienie czas realizacji zamówienia do uzgodnienia z konsultantem telefonicznie lub email.

2. Dzień wysyłki towaru z magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki nie są dostarczane w  soboty, niedziele i Święta, wyjątkiem stanowią potwierdzone/uzgodnione dostawy z klientem. . Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, lub własnym środkiem transportu.

3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. W naszej ofercie znajdują się produkty różnych producentów zarówno polskich jak i europejskich, dlatego  czasy wysyłki są różne.

a)  towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Wysyłka zamówienia realizowana jest w ciągu 1-2 dni. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach, stoły , komody, itp. wysyłane są niezwłocznie jednak termin wysyłki może ulec wydłużeniu. Sklep powiadomi klienta o dacie dostawy.

b) produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Termin jest szacunkowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

c) produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Termin jest szacunkowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

d) produkt na zamówienie wysyłka 7-28 dni. Termin dostawy wynosi od 7 do 28 dni roboczych. Termin jest szacunkowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

e)   produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni i wyżej  – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. Termin jest szacunkowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności zamówienie zostanie anulowane po wcześniejszym kontakcie. Z tytułu anulowania zamówienia lub zmiany terminu realizacji Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensat.

f) produkty w przedsprzedaży – Towar niedostępny w magazynie producenta. Termin dostępności jest widoczny na stronie internetowej przy produkcie. Termin jest szacunkowy i   może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sklepu Zona-Design. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od oświadczenia woli złożonych w ramach „przedsprzedaży” w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności. Z tytułu anulowania zamówienia Konsumentowi nie przysługuje prawo odszkodowana lub rekompensaty. 

 

§ 4. Formy płatności

 

1.W Sklepie płatności można dokonywać w następujący sposób:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy o numerze 21 1240 4878 1111 0010 5242 6145

Zona-Design Luberda Sp. J. , Białka 539, 34-220 Maków Podhalański

b) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki. Płatności można dokonać gotówka lub kartą płatniczą. W przypadku zamówienia towarów w koszyku z oznaczeniem „przedsprzedaż” dla tych produktów jest wyłączona płatność za pobraniem.  Kwota pobranie nie może przekraczać 15000 zł.

c) Zaliczka 30% płatna przelewam . Płatność jest podzielna na 2 płatności zaliczka + przelew lub zaliczka+ pobranie.

d) płatność za pośrednictwem PRZELEWY24 - płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu Blik oraz płatności Pay Pro, Pay Pal, P24NOW

e) płatność Dotpay .

f) iRaty, iLeasing

 

§ 5. Reklamacje i zwroty

1.  Konsumentowi (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie sklepu - wzor_oswiadczenia_o_odstapieniu_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy (przesyłki zwrotnej do naszego magazyny) a także poniesienia kosztów ponownej dostawy, która będzie realizowania po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji. Towar nadany zostanie pierwszym możliwym transportem, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z klientem. Przy Standardowej paczce cena zaczyna się od 19 zł, przy większych gabarytach ( sofy, witryny, szafy, meblościanki, komody, przesyłki paletowe itp.) cena może sięgać od 69 do 500 zł. Koszty są uzależnione od ilości produktów w zamówieniu oraz od ich gabarytu.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Próbniki materiałów są wysyłane bezpłatnie na życzenie Klienta. Konsument ma obwiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu w ciągu 5ciu dni od daty otrzymania na własny koszt.

16. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, w razie przesyłania towaru na miejsce za pośrednictwem przewoźnika , klient ( nie będący konsumentem) obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził , że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy , obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika . Na podstawie art.558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona co do klientów nie będących konsumentami . 

17. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności klienta. Po złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacje w nim zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem przesyłki. W protokole powinny znajdować się informacje dotyczące uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego.

18. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru prosimy : 

a. wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu https://zona-design.pl/img/cms/formularze/formularz-reklamacyjny.pdf link i wysłać go mailowo na adres  - reklamacje@zona-design.pl lub

formie pisemnej na adres siedziby firmy: Zona-Design Luberda Sp. J. , Białka 539 ; 34-220 Maków Podhalański.

b. podać numer zamówienia oraz dane zamawiającego

c. dołączyć dokładny opis wad towaru oraz  zdjęcia: całości przedmiotu ,  opakowania (każde opakowanie z osobna) w którym zamówienie zostało dostarczone

d. w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki –prosimy o przesłanie protokołu szkody .

19.Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie spółki pod firmą Zona-Design Luberda Sp. J. w terminie niezwłocznym , nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

20. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej  załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z uwagi na charakterystykę sprowadzanego towaru – sklep zastrzega sobie prawo wydłużonego terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia o czym klient będzie na bieżąco informowany .

21. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

22. Informujemy, iż w przypadku zamówienia produktu oznaczonego tym samym kodem w odstępach czasowych, towar może różnić się co do koloru materiału lub innych jego parametrów. Nie stanowi to jednak wady produktu, dającej podstawę do złożenia reklamacji, a wynika z okoliczności, iż produkty pochodzą z innych partii. W konsekwencji, reklamacje składane na tej podstawie nie będą mogły zostać uwzględnione przez sprzedającego. W przypadku składania tego rodzaju zamówień i domawiania kolejnych sztuk produktów oznaczonych jednakowym kodem, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze sklepem internetowym. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia na stronie  precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora może zmienić odcień koloru i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu. 

23. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do magazynu firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. 

24.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem zwracany jest mu koszt przesyłki. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

25. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. 

26. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

 

 

§6. Gwarancja

 

1. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Do rozpatrzenia gwarancki 

2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Produkty zrobione z naturalnego drewna mogą posiadać sęki, rozwarstwienia czy szorstkie powierzchnie, normalne dla produktów wykonywanych z litego drewna. Występowanie takich skaz jest czymś naturalnym dla materiału z którego produkty są wykonywane. Drewno jako materiał naturalny jest „żywy” będzie „pracować” jeżeli będzie wystawiane na różne warunki atmosferyczne czy zmiany temperatur.

link - Ogólne zalecenia pielęgnacji i użytkowania produktów

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

4. Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania mebli, niezgodnego z ich przeznaczeniem,

różnic ilościowych bądź jakościowych oraz wad widocznych (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy,

wad i uszkodzeń o których Klient został poinformowany i w wyniku których obniżono cenę wyrobu, -towarów objętych promocją, wyprzedażą, które nie podlegają zwrotowi oraz gwarancji ze względu na charakter akcji promocyjnej lub wyprzedażowej,

uszkodzeń mechanicznych frontów i blatów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia,

elementów, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, podświetlenia, gdyż jest to element eksploatacyjny,

zmian zachodzących naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobu.(np. zmiany barwy drewna, pęknięć lub połyskowości lakieru), rysunku słoi i odcieni, (nie przechodzącego rysunku usłojenia pomiędzy formatkami oraz poszczególnymi frontami),

różnic w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna

walory estetyczne materiału drewnianego powodują, iż każdy front jest niepowtarzalny i oryginalny o takich cechach jak; cętki, usłojenie czy niewielkie zdrowe sęki,

stopniowej zmiany koloru forniru, drewna, laminatu jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku działania promieni słonecznych,

usług serwisowych polegających na prostych czynnościach regulacyjnych, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie (np. regulacja zawiasów, prowadnic, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.), 

usterek nieistotnych dla użytkowania i całkowicie niewidocznych po ich zamontowaniu, 

wszelkich oczekiwań Klienta dotyczących jakości lub zakresu umowy odbiegających od przyjętego przez Producenta standardu zaprezentowanego w ekspozycjach,

szkód powstałych w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu mebli lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie).

5. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonanie oględzin lub napraw, Sprzedawca uważa, że odstąpił on od wszelkich roszczeń.

6. Gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej .

7. Wszystkie produkty  przez Sklep Zona-Design, przeznaczone są do użytku domowego.

 

§7. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  spółka  Zona-Design Luberda Sp. J. NIP: 552-16-72-242, KRS: 0000297110 wpisanej do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą w Białce, adres: Białka 539, 34-220 Maków Podhalański- zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (dalej „RODO”).

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

realizacji Twojego Zamówienia;

rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie;

naszych działań promocyjnych i handlowych. W tym sklep zbiera i przetwarza adresy e-mail użytkowników, aby wysyłać treści marketingowe związane z działalnością – informacje o charakterze handlowym, oferty, promocje, nowości. 

korzystania z formularzy –zwrotów i reklamacji i kontaktowego aby spółka mogła skorzystać z tej formy kontaktu, użytkownik musi podać swój adres e-mail, aby klient  miał kontakt ze sklepem , aby sklep sprawnie mógł odpowiedzieć na pytania .

utworzenia Konta w Sklepie;

3. Sklep zbiera dane osobowe tylko wtedy kiedy jest to niezbędne, przechowywane są one tylko przez okres niezbędny do realizacji celu. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych z formularza. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu dostawy zamówienia, danych do wystawienia Faktury VAT. 

4. Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży. Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach .

5. W przypadku naszych klientów dane przechowujemy na czas konieczny do efektywnej realizacji zamówień. Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym (licząc od chwili, gdy umowa przestaje obowiązywać).

6. Na mocy art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzamy przetwarzanie danych osobowych naszych klientów innym firmom w celu wykonania przez te firmy czynności związanych z realizacją zamówień (np. transport) , administracją. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum wymaganego do poprawnego wykonania usługi.

7. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw w których RODO nie obowiązuje.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nasz Sklep Twoich danych, prosimy abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności aby rozwiązać problem . Masz prawo również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem jego strony internetowej lub pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2-00-193 Warszawa. 

Szczegółowe zasady ochrony danych zawarte są w zakładce – Polityka prywatności .

 

§8. Zgodność towaru z ofertą

 

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów. Podane wymiary mogą różnić się w granicy tolerancji jaka podaje producent +/- 5 cm.

Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć lub światła.

Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry , drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze , przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje, sęki drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Brzegi produktów wykonanych ręcznie  z drewna , mogą być naturalnie nierówne .

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności:

1) w przypadku zmiany przepisów prawnych,

2) w przypadku wydania przez sąd powszechny orzeczenia,

3) w przypadku wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,

4) w przypadku zmiany, rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności, użyteczności, sprawności Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia podanego przez Sklep, nie wcześniej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz z tekstem Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Do praw i obowiązków powstałych na podstawie dotychczasowego regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin.

4. W razie sporów na gruncie zawartej umowy sprzedaży , strony umowy będą dążyły do rozwiązania polubownego sporu. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem sklepu jest prawo polskie. 

5. Sprzedawca informuje Klienta który jest konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń . Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozpatrywania sporów są w szczególności rzecznicy praw konsumentów , lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2021r

obserwuj nas na instagramie

Przepiękna zmiana u Pani Eli @__e_l_w_i__ 🩷 Stół rozkładany Elefante 160/260 cm idealne wkomponował się w to piękne wnętrze😍

Zgadzacie się z nami?

#stol #table #jadalnia #zonadesign #wnerza #urzadzamy #bohostyle #boho #bohochicstyle #dom #remont #promocja #furniture #mebleonline #krzesła #wnetrzadomu #dziendobry #dinning #dinningroom Stoły z blatem ceramicznym to nasz bestseller🔝 
Jeden z nich, stół Ontario antracyt lava 180/260 cm jest u Pani @mama_spzoo 🩷 Na szczególną uwagę zwraca blat, który się nie rysuje🙌

➡️ https://zona-design.pl/jolisearch?s=Ceramika

#zonadesign #stol #stół #table #jadalnia #nowoczesnewnętrze #dom #domoweinspiracje #wnetrza #urzadzamy #remont #home #furniture #ceramika Oto biurko Polar, które nie tylko jest funkcjonalne, ale także dodaje elegancji każdemu pomieszczeniu.🤩 Wykonane z przezroczystego szkła z subtelnymi, metalowymi nogami - idealne dla osób ceniących sobie nowoczesny design i wygodę. Zyskaj przestrzeń do pracy i miejsce, gdzie twoja kreatywność będzie miała szansę rozkwitnąć! ✨ 

Burko dostępne z szybką wysyłką 🚚 
➡️https://zona-design.pl/jolisearch?s=Polar

#BiurkoMarzeń #PrzestrzeńDoPracy #zonadesign #biurko #domowebiuro #officedesign #office #salonkosmetyczny #nowoczesnebiuro #furnituredesign #desk #gabinet Komoda ZAMBEZI została wykonana z drewna Sheesham 🪵 

Wyraźne usłojenie naturalnego drewna dodaje jej uroku 🤩 

Komodę wyróżnia wyjątkowy design 🙌

Środek mebla przecina czarny metal, który stanowi oryginalny kontrast z ciepłem naturalnego drewna 🙌 a jednocześnie idealnie komponuje się z czarnymi nóżkami 👌 

Całość tworzy mebel, obok którego nie da się przejść obojętnie 👀

👉 https://tiny.pl/cnrn4

#zonadesign #meble #mebleonline #komoda #komodazambezi #meblezdrewna #salon #inspiracje #sypialnia #dekoracjedomu #lampastołowa #lampkanocna #dodatki #jlinedecoration #drewno #wooddesign Z radością prezentujemy stół Vivente i szafkę Factory RTV, które znalazły swoje miejsce w domu naszych zadowolonych klientów! 🫶 Meble są eleganckie i nowoczesne, ale z loftowym akcentem - idealnie komponują się z każdym wnętrzem😍

Dziękujemy Pani Karolinie za udostępnienie zdjęć🤩

➡️ Stół Vivente WT47839436
➡️ RTV Factory DZ69838310

Jadalnia, stół, wystrój wnętrz, drewniany stół, stolik pod telewizor, trędy wnętrzarskie , projektowanie wnętrz 

#jadalnia #komoda #meble #stolikkawowy #dom #stol #mieszkanie #table #tablewood #industrialdesign #loftdesign #interior #interiordesign #wnetrzarskieinspiracje #wnetrzarskieinspiracje #polskiewnętrza #wooddesigner #industrialstyle #nowoczesnewnętrze Przedstawiamy rozkładamy stół Benvenuto 200-250 cm u Pani @dom_w_nigellachg2 🫶 Odkryj przestrzeń, gdzie elegancja spotyka się z prostotą🤩

Dziękujemy naszej Klientce za udostępnienie pięknych zdjęć😍

➡️https://zona-design.pl/stol-rozkladany-benvenuto-200-cm-250-cm-bialy-121697-s.html

#stol #table #whitetable #bialystol #salonzkuchnia #jadalnia #jadalniainspiracje #furnituredesign #interior #interiordesign #meble #wnetrza #urzadzamy #pieknewnetrze #polskiewnętrza #zonadesign #nowoczesnewnętrze #nowoczesne #nowoczesny #projekty #projektydomow #projektywnetrz My wciąż pozostajemy w świątecznym klimacie🎄
Odkryj nasz idealny stół Zygzak, który doda uroku każdemu wnętrzu🤩. Idealny do wspólnych posiłków i magicznych chwil spędzonych z najbliższymi✨

#zonadesign #dekoracjeświąteczne #homedecor #christmas #christmasdecor #święta #stol #jadalnia #inspiration #home #interior #bohostyl #boho #lampy #rattan #krzesła #table #woodtable Piękny sosnowy stół FACTORY 240 cm u naszej Klientki 🤩 prezentuje się zjawiskowo👌 
Dziękujemy za zdjęcia 📸🤗 

Wyjątkowy blat wykonany na kształt połączonych desek oraz skrzyżowane metalowe nogi mebla przyciągają wzrok 👀 już od progu 🙌 

To stół, który idealnie sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań — nie tylko w Święta 🤩 

🛒 https://tiny.pl/csqt1

#zonadesign #meble #mebleonline #stol #drewnianystol #stolfactory #swieta #meblezdrewna #sosna #industrial #rustic #table Dziękujemy, że byliście z nami przez cały 2023 rok 🤗
✨W tym nadchodzącym Nowym Roku życzymy Wam, dużo zdrowia, radości oraz spełnienia marzeń, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.🥳🫶

#nowyrok #sylwester #swieta #dodatki #zonadesign #zabawa #party #newyears #winter #relaxtime #happyday #choinka #fun Szykujecie się już na sylwestrowe szaleństwo?✨🥳🍾

#zonadesign #newyear #nowyrok #partytime #homedecor #homeinspection #decoracioninteriores #sylwester #życzenia #home #inspiracjewnetrz

Opinie klientów

Pan Łukasz

Klient

format_quote

Jesteśmy zadowoleni z zakupu :) Zakupiona szafka nocna real dream prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Super pasuje do nowej sypialni! Co ważne szafka przybyła solidnie zapakowana. Polecamy ten sklep.

Pani Katarzyna

Klient

format_quote

Jestem zadowolona ze stołu :-) Solidne wykonanie, piękny odcień drewna. 10/10 :) Polecam zakupy na zona-design.p.

Pani Alicja

Klient

format_quote

Zestaw krzeseł cudownie się prezentuje. Duży wybór materiałów na obicie. Bezproblemowa i miła obsługa. Zamówienie dotarło w ustalonym terminie. Polecam <3<3<3

Pani Beata

Klient

format_quote

Narożnik jest doskonały! Wygodny, solidny, piękny! :D Bardzo polecam ten sklep. Wszystko na najwyższym poziomie! :.

Pani Elżbieta

Klient

format_quote

Kupiłam stoliczki do kawy - mega piękne.

Pani Beata

Klient

format_quote

Otrzymaliśmy dzisiaj sofę i jesteśmy ZACHWYCENI!:) Jest piękna, bardzo wygodna, solidna. No bajka! Bardzo dziękujemy!.

Klient

format_quote

Miła obsługa, szybki transport i mój nowy fotel już jest ulubionym miejscem na popołudniowy wypoczynek :) :) Polecam sklep Zona Design każdemu kto szuka solidnych i ślicznych mebli.

Klient

format_quote

Długo szukałam idealnego łóżka. Miało być eleganckie, pikowane, z pojemnikiem na pościel. Zależało mi żeby rama nie zajmowała też jakoś dużo miejsca. I tu znalazłam doskonały model. Łóżko jest eleganckie, wygodne i zakupione w dobrej cenie. Będę tu jeszcze zaglądać.

Pan Adam

format_quote

Bardzo fajny sklep. Duży asortyment, dobre ceny. Polecam.

Pan Rafał

format_quote

Sklep zona-design.pl to duży profesjonalizm obsługi i szeroki wybór produktów. Serdecznie polecam.

Pani Katarzyna

format_quote

Rzadko piszę opinie w Internecie, ale chciałabym wyrazić swoje uznanie dla sklepu Zona Design. Znalazłam tu szeroki wybór stolików w atrakcyjnych cenach, a zamówiony Goran 2 prezentuje się wspaniale w moim salonie. Miła i profesjonalna obsługa od zamówienia do transportu. Polecam.

Pani Jolanta

format_quote

Szeroki wybór, ładne meble szkoda tylko, że niektóre z długim czasem oczekiwania. Ale warto. :)

Klient

format_quote

Ładny sklep, duży wybór mebli do salonu i jadalni. Zakupiony przeze mnie fotel INES wspaniale wygląda w sypialni w stylu skandynawskim.

Pan Bartosz

format_quote

Super sklep, super wybór, super obsługa. Polecam zakupy w tym sklepie :) :) :)

Pan Dawid

format_quote

Szybka i profesjonalna obsługa klienta. Dobre doradztwo odnośnie tkanin tapicerskich do łóżek. Zamówione łóżko Zoya przybyło do nas w 5 tygodni. Prosty montaż. Jestem zadowolony.

Pani Ola

format_quote

Zona-Design to fajny sklep z dużym wyborem mebli. Jak wygram w lotka umebluje sobie stąd cały salon :D Na razie musi mi wystarczyć piękna sofa Euphoria. ;)

Klient

format_quote

Polecam zakupy na zona-design.pl wszystkim poszukującym niebanalnych mebli.

Pani Kamila

format_quote

Zona Design to dobry design i duuuży wybór ładnych mebli. Jestem zadowolona z zakupów.

Klient

format_quote

Duży plus za tak szeroki wybór krzeseł. Zakupiony komplet wspaniale prezentuje się w jadalni.

Pani Klaudia

format_quote

Wyjątkowo ciekawa oferta lamp. Długo szukałam niebanalnej lampy nad stół i wybór Planetario by Zona Design to istny strzał w dziesiątkę. Serdecznie polecam tą lampę.

Pan Robert

format_quote

Komoda Capri to idealny wybór do przedpokoju. Od wejścia rozwesela wnętrze. Polecam!

Pani Danuta

format_quote

W sklepie zona design zamówiliśmy komplet stolików nocnych Collin. Są piękne, pojemne i piękne! <3 Zakup w 100% wart swojej ceny.

Pani Małgorzata

format_quote

Na zona-design.pl kupiłam minimalistyczną konsolę szklaną Glamour. Zdjęcia nie oddają urody mebla. Konsola jest warta każdej złotówki.

Klient

format_quote

Szeroki wybór i konkurencyjne ceny. Ciekawy wybór dodatków i ozdób.

Pan Michał

format_quote

Polecam sklep Zona. Zaglądam tu regularnie i ciągle są jakieś rabaty lub akcje promocyjne. Można upolować naprawdę fajne okazje.

Pani Elżbieta

format_quote

Warto czekać na zamówione meble nawet te kilka tygodni. Początkowo się wahałam czy zamawiać stół z terminem oczekiwania ok. 7 tygodni ale było warto. Trochę to trwało ale stół jest piękny.

Pani Angelika

format_quote

Buszując po internecie natknęłam się na dywan Kelim i od raz skradł on moje serce. Połączenie klasyki i nowoczesności to coś co uwielbiam. Zamówiłam i cieszę się piękną ozdobą salonu. Szybka i bezproblemowa wysyłka. Brawo.

Pan Kamil

format_quote

Ciekawy wybór mebli i dodatków. Dużo oryginalnych lamp. Oferta robi wrażenie.

Anna

format_quote

Świetny sklep, polecam, produkty bardzo dobrej jakości. Świetna obsługa

Marzena

format_quote

Uwielbiam wasze meble 💗 💗 💗

Magdalena

format_quote

Dzień dobry, piękna pozdrawiamy ciepło

Magda

format_quote

Piękne meble na pewno jeszcze coś zamówimy :)

Justyna

format_quote

Stół galaxy z drzewa mango i krzesła velvet szare. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Dziękuję bardzo :-)

Klient

format_quote

Stół jest boski solidny wygodny nie spodziewaliśmy się takiego efektu. I oczywiście czaruje każdego kto prześlizguje się przez nasz dom

Klient

format_quote

Bardzo dziękujemy 💗 💗 💗 💗

Klient

format_quote

Następne cuda od was